SAKARYA VALİLİĞİ

İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ

AVRUPA BİRLİĞİ PROJE VE KOORDİNASYON BİRİMİ

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel EsaslarAmaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Sorumluluk, TanımlarAmaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Sakarya İli sınırları içinde; Avrupa Birliği(AB) başta olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, proje eğitimi vermek, projelere danışmanlık yapmak, proje üretmek isteyen kamu ve sivil toplum kuruluşlarına proje ortağı bulmada yardımcı olmak, AB ve diğer uluslararası kuruluşlara sunulmak üzere Valilik adına projeler hazırlamak ve AB'ne giriş süreci ile ilgili Sakarya'yla ilgili iş ve işlemleri yürütmektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, Sakarya Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü görev alanında kurulan Avrupa Birliği Proje ve Koordinasyon Birimi'nin görev ve çalışma alanlarıyla çalışma usullerinin belirlenmesini kapsamaktadır.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Yasal Dayanaklar;

a- 10/06/1949 tarih ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu,

b- Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

c- İçişleri Bakanlığı (Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı)'nın 26/01/2010 tarih ve 2010/6 sayılı Genelgesi.

Sorumluluk

Madde 4- Bu Yönergenin uygulanmasından Vali, hizmetlerin yerine getirilmesinden Valinin genel yönetim ve denetimi altında merkezin ilgili olduğu, İl Daimi Temas Noktası olarak belirlenen Vali Yardımcısı, Birim Koordinatörü ve İlçe Kaymakamları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşların en üst yetkilileri sorumludurlar.

Tanımlar

Madde 5- Bu Yönergede yer alan,

Yönerge: Sakarya Valiliği, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, Avrupa Birliği Proje ve Koordinasyon Birimi'nin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesini,

Valilik:Sakarya Valiliğini,

Vali:Sakarya Valisini,

İlgili Vali Yardımcısı: Görev bölümü esasına dayalı olarak bu merkezden sorumlu olan İl Daimi Temas Noktası olarak belirlenen Vali Yardımcısını,

Birim Koordinatörü: İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü'nün teklifi, İl Daimi Temas Noktası olarak belirlenen Vali Yardımcısının uygun görüşü ve Vali onayı ile atanan, Birimin koordinasyonundan sorumlu olan görevliyi,

Proje Uzmanı: Sakarya Valiliği Avrupa Birliği Proje ve Koordinasyon Biriminde görevlendirilen görevlileri ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yürütülecek Hizmetler

Yürütülecek hizmetler

Madde 6- Yürütülecek hizmetler;

a- Yönerge hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren değişik kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan projelendirme faaliyetlerinin koordinasyonu, izlenmesi ve sahip bulunulan deneyim ve bilginin diğer proje yapmaya istekli kurumlara aktarılmasını sağlamak,

b- AB tarafından sağlanacak fonların kullanımında il ölçeğinde tasarruf ve verimlilik sağlamak amacıyla projeler arasında ihtiyaç hiyerarşisine uygun olarak projeler üretilmesini sağlamak,

c- AB tarafından ilan edilen ve Ülkemizin yararlanabileceği tüm programların il içinde tanıtılmasını ve bu kapsamda projelerin hazırlanmasına yardımcı olmak,

d- İl'de AB Projeleri hazırlık sürecine ilişkin hizmet içi eğitim ihtiyacını tespit etmek ve proje birimlerine ve STK'lara hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak,

e- AB Komisyonu ve Ulusal Ajansa sunulacak projelerin müracaatlarının derlenmesi ve ön değerlendirmelerini yapmak,

f- Üye ülkeler, Ulusal Ajans ve AB Komisyonu ile programın gerçekleştirilmesi ve işbirliği kurulması konusundaki ilişkileri yürütmek,

g- Kamu kuruluşlarınca, bu yönergenin yayınlanmasından önce AB fonları kullanarak oluşturulan, gerek AB komisyonuna gerekse Ulusal Ajansa gönderilen projelerin birer örneğini bu merkezde bulundurmak,

h- Oluşturulacak bir proje bankası ile ileride yapılması planlanan yeni projelere ışık tutmak, ortaya çıkan deneyimden yeni proje ekiplerinin yararlanmasını sağlamak,

ı- Proje hazırlamak isteyen kurum ve kuruluşlara teknik ve idari yardım yapmak, gerektiğinde proje liderliği ve danışmanlığı görevlerini yerine getirmek,

i- Projelerin başarıya ulaşması için AB kuruluşları ve Ulusal Ajans yayınlarını takip etmek ve ildeki projeleri ilgilendiren konuları birim görevlilerine ve proje hazırlayan kuruluşlara iletmek,

j- Birim Bünyesinde bulunan personelin yetiştirilmesi için Ulusal Ajansa, ABGS (Avrupa Birliği Genel Sekreterliği) ne diğer ülkelerin AB merkezlerine ya da AB Komisyonu merkezine eğitim amaçlı göndermek,

k- Gerek Ulusal Ajans, gerekse diğer ülkelerin Ulusal Ajanslarının ortak arayanlar bölümündeki projeleri taramak ve sınıflandırmak, bunlara uygun ortak olabilecek potansiyel kamu kuruluşları, okullar, sivil toplum kuruluşları veya özel firmalara, bu teklifleri yönlendirmek,

l- Kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri tarafından iletilen uygun ortak bulma taleplerini değerlendirmek ve imkanlar ölçüsünde bu kuruluşlara uygun ortak bulma konusunda yardımcı olmak,

m- İl Valisi ve İl Daimi Temas Noktası olarak belirlenen Vali Yardımcısı tarafından verilen benzeri diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Usul ve Esasları

Çalışma Usul ve Esasları

Madde 7- AB Proje ve Koordinasyon Birimi'nin;

a- İlimizde bulunan tüm resmi kurumları, eğitim ve öğretim kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını, üniversite ve özel işletmeleri hedef kitle kabul ederek, başta AB Eğitim ve Gençlik programları olmak üzere, diğer tüm AB fonlarından yararlandırmak için, öncülüğünde eğitici ve yönlendirici çalışmalar yapar,

b- Avrupa Birliği Proje ve Koordinasyon Birimi ayda bir defa kurum amiri başkanlığında toplanır ve yapılan faaliyetleri değerlendirir.

b- Merkezde AB Projeleri Bankası ve proje detaylarının yer aldığı Bilgi Tabanı oluşturulmasını sağlar,

c- Proje faaliyetlerini www.sakarya.gov.tr adresinde, ilgili kurumlara, sivil toplum örgütlerine ve tüm vatandaşlara duyurur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Birim Koordinatörünün Görev ve Sorumlulukları, Teşkilat, Birimde Çalışacakların Vasıfları, Göreve Atanmaları, Yerleşim ve Bütçe

Birim Koordinatörünün Görev ve Sorumlulukları

Madde 8- Birim Koordinatörü;

a- AB Projelerin niteliğinin gerektirdiği, teknik ve detaya ilişkin konularda, zaman kaybını önlemek, çalışmalarda sürat ve verimliliği sağlamak üzere ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, belge ve istatistiki tabloları ilgili kuruluşlardan doğrudan talep edebilir, gerekli duyduğu hallerde proje ilgililerini toplantıya çağırabilir, kurum ve kuruluşlarla projelerin teknik detayları ilgili olarak Vali adına yazışmalar yapabilir.

b- Gerek Avrupa Birliği Genel Sekreterliği gerekse AB komisyonu tarafından duyurusu yapılan ve Ülkemizin kullanımına açık programlar ve fonlarla ilgili, kamu kuruluşlarını, sivil toplum örgütlerini, yerel ve ulusal basını bilgilendirmek üzere toplantı, seminer ve diğer etkinlikleri düzenleyebilir veya diğer kurumlarca düzenlenmiş bu tür etkinliklere katılabilir.

Teşkilat

Madde 9- Birimin yürüteceği hizmetlerde öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarındaki mevcut görevlilerden yararlanılır, bu nitelikte eleman bulunamadığı takdirde üniversite mezunu olan tercihen proje deneyimine ve İngilizce dil bilgisine sahip kamu personeli veya gönüllü çalışma talebinde bulunanlar arasından, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü'nün teklifi, İl Daimi Temas Noktası olarak belirlenen Vali Yardımcısının uygun görüşü ve Vali onayı ile görevlendirme yapılır. Görevlendirilen personelin görevine son verilmesi görevlendirmede yer alan usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

Birim Koordinatörünün sevk ve idaresinde en az 2 görevli ile hizmetler yürütülür. Daha fazla personele ihtiyaç duyulması halinde, , İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü'nün teklifi, İl Daimi Temas Noktası olarak belirlenen Vali Yardımcısının uygun görüşü ve Vali onayı ile görevlendirme yapılır.

Merkezde Çalışacakların Vasıfları ve Göreve Atanmaları

Madde 10- AB Proje ve Koordinasyon Birimi'nde çalıştırılacakolan Koordinatör ve diğer görevliler;

a- İngilizce bilen(KPDS veya dengi uluslararası geçerliliği olan IELTS, TOEFL vb. dil yeterliliği belgesine sahip olanlar) veya,

b- Üniversitelerin uluslararası ilişkiler veya ağırlıklı olarak yabancı dil eğitimi verilen bölümlerinden mezun olanlar (lisans veya yüksek lisans yabancı dil hazırlık sınıfı vb.) veya,

c- Daha önce AB projeleri veya benzeri alanlarda uluslararası proje yapma deneyimi olanlar arasından, kamu kurumlarından veya sivil toplum kuruluşlarından geçici görevli ya da gönüllü olarak atanır.

Bu görevliler projenin niteliği gerektirdiği takdirde proje yöneticisi ya da herhangi bir ad altında proje bütçesinden sağlanan harcırah ve diğer mali katkılardan yararlanabilirler.

YerleşimMadde 11- Birim hizmetlerini Valilik binasında uygun görülen bir alanda sürdürür.Bütçe

Madde 12- Koordinasyon Birimi'nin görev ve sorumluluklarını yerine getirmek için mal ve hizmet alımı yapılabilir. Sakarya Valiliği Avrupa Birliği Proje ve Koordinasyon Birimi'nin çalışmalarını yürütebilmesi için gerekli olan her türlü gider Sakarya İl Özel İdaresi ve Sakarya Valiliği'nce karşılanır.

Ayrıca, AB hibe programından yararlanmak isteyen proje sahibi kurumların da gerektiğinde katkısına başvurulabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük, Yürütme

Yürürlük

Madde 13- Bu Yönerge hükümleri Sakarya Valisi tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14- Bu Yönerge hükümleri Sakarya Valisi tarafından yürütülür.